Personvernerklæring

Når du kontakter DRIVE McCANN, skal du være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler personopplysninger, og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, og hvem vi deler dem med, og dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer. All bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, lagring, sammenstilling og utlevering) regnes som behandling av personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

DRIVE McCANN er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Et selskap som behandler data på våre vegne, kalles databehandler. Samarbeidet reguleres av databehandleravtaler med tydelig formål og klare retningslinjer. Det samme gjelder hvis DRIVE McCANN er databehandler for våre kunder.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi har disse personopplysningene i forbindelse med vårt samarbeid med deg:

Grunnleggende opplysninger om deg: navn, e-postadresse og telefonnummer.

Opplysninger i forbindelse med ditt eller din arbeidsgivers kundeforhold til oss, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger og henvendelser.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men vi vil trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester eller kontakte deg i forbindelse med vårt samarbeid.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi får inn opplysninger på flere måter:

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du sender oss e-post, melder deg på arrangement eller kommer i kontakt med oss på andre måter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt, eller for å kunne følge opp dine henvendelser.

Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. våre nettsider.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. Blant annet brukes dine opplysninger i forbindelse med håndtering av våre kundeoppdrag, herunder fakturering og annen administrering av kundeforholdet.

Vi bruker analyseverktøy for å evaluere hvordan nettsiden vår blir brukt. Bl.a. måler vi antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge besøket varer o.l. Statistikken brukes vanligvis i aggregert form. Det betyr at informasjonen ikke kan kobles til deg som person.

Stillingsutlysning og ansettelse. Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss. Når stillingen er besatt, vil personopplysninger for de andre kandidatene bli slettet hos oss. Vi beholder ikke CV-er eller annen personlig informasjon på våre søkere.

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss ifølge norsk lovgivning.

Hvorfor har vi lov til å bruke dine personopplysninger?

Vår bruk av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

  • oppfyllelse av avtale med deg
  • oppfyllelse av en rettslig forpliktelse
  • formål knyttet til en berettiget interesse

 

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

DRIVE McCANN har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine. All behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Når sletter vi personopplysningene?

DRIVE McCANN oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester, eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Du kan selvsagt også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre der det er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil også kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører. All utveksling av data gjøres i tråd med tydelige retningslinjer for behandling av persondata. Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil offentlige myndigheter også motta informasjon.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, retting av og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg.

Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser eller behov.

Dersom du mener at vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgiving, setter vi pris på at du tar kontakt med oss umiddelbart.

Endringer i personvernerklæringen

DRIVE McCANN vil jevnlig evaluere personvernerklæringen vår for å sikre at denne er forståelig, oppdatert og i tråd med gjeldende regelverk.

Spørsmål?

Ta kontakt på gdpr@drivemccann.no

Oslo, juli 2018